O projektu

Číslo projektu:  2016-1-DE02-KA204-003297
Doba trvání: 01.09.2016 – 31.08.2018
Program financování:  Erasmus+  KA204 – Strategic Partnerships for adult education

Dobrovolnictví má ve společnosti i v ekonomice zásadní význam. V nedávných krizích, kterým Evropa čelí, hrají dobrovolníci ústřední roli, když v důsledku politické slabosti a omezení financí, pomoci a škrtů v sociálních a veřejných službách pro zranitelné osoby vznikají kritické mezery. Zasahují a poskytují potřebné sociální a veřejné služby a pomoc lidem v nouzi, podporují uvízlé uprchlíky, pomáhají při záchranných pracích a katastrofách a zapojují se do mnoha komunitních prací. Dobrovolnictví je tedy základním občanským aktem; významně přispívá k budování silné a soudržné společnosti, k boji proti sociálnímu vyloučení a významně se podílí na poskytování sociálních a veřejných služeb.

Problémem je, že většina dobrovolníků a malých neziskových organizací (NNO), které s dobrovolníky pracují, není vyškolena v krizovém a projektovém řízení a pro mnohé z nich je to první zkušenost s humanitární pomocí a sociálními službami. Přebírají odpovědnost sami za sebe a snaží se koordinovat mezi sebou. Kromě toho má dobrovolnictví pozitivní dopad i na samotné dobrovolníky, jako je společenské uznání, sebeúcta, poznání nových lidí a získání know-how, odborných znalostí a nových dovedností. Vzhledem k tomu, že mnohé z těchto dovedností a pracovních zkušeností jsou užitečné nejen při činnostech spojených s dobrovolnictvím, ale jsou užitečné i v placené práci (např. dovednosti jako time nebo projektový management, komunikace, práce s veřejností a další), lze občanskou angažovanost považovat za důležitý a silný zdroj neformálního učení, který představuje nejen potenciální cestu k aktivnímu občanství, ale také ke zlepšení zaměstnatelnosti, neboť nabízí bezplatné školení, posílení kariéry a pracovní reference.

Tyto dovednosti jsou však obvykle získávány náhodně, příležitostně nebo nepřímo, protože většina dobrovolnických školení se vztahuje pouze ke konkrétním cílům dobrovolnické pozice, a proto jsou obvykle velmi specifické. Chybí obecnější školení pro rozvoj dovedností, které by umožnily profesionálnější a efektivnější výkon dobrovolnické činnosti. S tímto problémem se potýká i řada nevládních organizací: v důsledku finanční krize dostává většina nevládních organizací ještě méně peněz než dříve, přestože jejich služby jsou ještě potřebnější a jejich (ekonomická) hodnota je uznávána. Z tohoto důvodu, aby sociální organizace a instituce mohly i nadále přidávat hodnotu v těchto oblastech, musí pracovat profesionálněji, účinněji a efektivněji, protože zdroje jsou omezené a úkoly mnohem složitější a náročnější.

S ohledem na tyto skutečnosti vyvinul německý partner GLL vzdělávací koncept „Mit Kompetenz im Ehrenamt (Profesionální dobrovolnictví)“ určený zejména pro dobrovolníky a koordinátory dobrovolníků. Tento program je zaměřen na podporu odborných dovedností a kompetencí, například v oblasti týmového nebo projektového řízení. Přestože tyto dovednosti by měly především pomoci lidem vykonávat dobrovolnickou činnost hospodárněji a efektivněji, účastníci školení mají přínos i z hlediska rozvoje klíčových kompetencí pro zaměstnatelnost. Tento program ProVol byl úspěšně pilotně ověřen ve Velké Británii, Rumunsku a České republice s různými cílovými skupinami a byl dále rozvíjen v první verzi „evropského formátu“. Bývalí partneři z Německa a České republiky chtějí v tomto bývalém projektu pokračovat a navázali nové partnerství se známými a zkušenými partnerskými organizacemi v sousedních zemích, v Rakousku a na Slovensku.

ProVol Crossborder měl 4 hlavní cíle:

  1. rozšířit evropský formát vzdělávacího programu „Profesionální dobrovolnictví“ do sousedních zemí střední Evropy, zdokonalit jej a rozšířit po celé Evropě.
  2. překročit další „hranice“: lidé s mentálním nebo mentálním postižením, stejně jako migranti a uprchlíci s nedostatečnou znalostí druhého jazyka se obvykle dobrovolnictví nevěnují, a proto přicházejí o příležitosti, které dobrovolnictví nabízí. Aby se to změnilo, partneři vyvinou a pilotně otestují „snadnou jazykovou“ verzi našeho školení s cílem zvýšit míru dobrovolnictví těchto znevýhodněných cílových skupin a umožnit jim stát se aktivnějšími občany v komunitě, kde žijí.
  3. vytvořit profesionální ProVol-síť/konsorcium a ProVol-„franšízový“ systém s cílem poskytovat vysoce kvalitní program školení dobrovolníků v celé Evropě nad rámec financování projektu.
  4. zlepšit přeshraniční dobrovolnictví mezi čtyřmi zúčastněnými sousedními zeměmi a společné dobrovolnické projekty.

Partneři navíc usilují o posílení dobrovolnictví ve svých zemích prostřednictvím kvalifikace dobrovolníků a koordinátorů dobrovolníků prostřednictvím odborných školení a jejich neziskové organizace budou profitovat z efektivně pracujících zaměstnanců a dobrovolníků. Nedostatek zdrojů se tak řeší pokrokem v efektivitě. Také individuální přínos pro účastníky ProVol je zásadní: získají cenné dovednosti a odborné znalosti, zvýší svou zaměstnatelnost a stanou se aktivními občany.

Výsledky projektu

Za tímto účelem byly provedeny následující činnosti:

  • evropská verze školicí příručky v angličtině, němčině, češtině a slovenštině.
  • školení ProVol v angličtině, němčině, češtině a slovenštině v „jednoduchém jazyce“.
  • 4 x multiplikační sezení (jedno v každé zemi)
  • 5 školení pro školitele (jedno společné mezinárodní a jedno v Rakousku a na Slovensku a jedno školení v jednoduchém jazyce v DE a CZ)
  • aktivity v oblasti šíření informací (např. workshop na konferenci Volonteurope, různé workshopy na regionální a národní úrovni, webové stránky s otevřenými zdroji, distribuce tištěných příruček, poradenství různým nevládním organizacím atd.)

Obrázky

O partnerství

„ProVol Crossborder“ byl nadnárodní projekt mezi Německem, Českou republikou, Slovenskem a Rakouskem, který byl financován z programu EU Erasmus+.

Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V. 

Leopoldstraße 9
D- 94032 Passau
+49-851-2132740
info(at)gemeinsam-in-europa.de
https://gemeinsam-in-europa.de/

Dobrovolnické centrum

Prokopa Diviše 1605/5
400 01 Ústí nad Labem
Czech Republic
+420 606 512 905
https://www.dcul.cz/

Centrum dobrovoľníctva
Komenského 21, 97401 Banská Bystrica
(+421) 0902 138 946
cd(at)centrumdobrovolnictva.sk

https://www.centrumdobrovolnictva.sk/

EB Projektmanagement GmbH

Tiroler Str. 6/2
9500 Villach, Österreich
+43 676 317 61 01
office(at)eb-projektmanagement.at
www.eb-projektmanagement.at